2 Replies to “Shepherd’s Bush”

What do you think?